کاردرمانی در اختلالات یادگیری 2

اختلال خواندن-Dyslexia یکی از تظاهرات اختلالات یادگیری می باشد که ....

کاردرمانی در اختلالات یادگیری

اختلال یادگیری اختلالی در یک یا چند فرآیند پایه ای روانشناختی است که به درک یا استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری مربوط است.