شارکو ماری توث

بیماری شارکو چیست و کاردرمانی چگونه می تواند به حل مشکلات آن کمک کند؟

گیلن باره

گیلن باره چیست و کاردرمانی چگونه می تواند به جلوگیری از عوارض بیماری کمک کند؟

کاردرمانی در کودکان

چه کودکانی نیاز به کاردرمانی دارند