آشنایی با ام اس و شیوه های درمانی آن- بخش اولقدم زدن در هوای گرم، کارکردن در آفتاب و فعالیت های ورزشی در محیط گرم خستگی بیماران ام اس را افزایش می دهد .پوشیدن لباسهای نخی و خنک و نوشیدن آب و استراحت در حین فعالیت و توقف فعالیت در هوای گرم می تواند از بروز خستگی جلوگیری کند.آخرین ویدیوها