دکتر مهدی رضایی

کاراکلنیک زهرا شفیعی دکتر مهدی رضایی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با 27 سال سابقه تدریس و پژوهش در زمینه سلامت و بهداشت روان.