کاردرمانی در اختلالات یادگیری1

اختلالات یادگیری     کارا کلینیک  بهترین کلینیک کاردرمانی شرق تهران
    در سال های اخیر کودکان دارای اختلال یادگیری نظر مربیان و کارشناسان را به خود جلب کرده اند. کودکانی با هوش بهر تقریبا عادی و ظاهری طبیعی که قادر به کسب موفقیت های مورد انتظار در فعالیت های تحصیلی نیستند. این کودکان به خوبی صحبت می کنند ، وضعیت جسمانی و روابط اجتماعی طبیعی دارند و مانند سایر کودکان از عهده ی وظایف روزمره ی زندگی بر می آیند. شکست های آن ها در تکالیف مدرسه والدین را گیج می کند آن ها برای آموزش به کودک هیچ راه ارتباطی با ذهن او پیدا نمی کنند.
    اختلال یادگیری اختلالی در یک یا چند فرایند پایه ای روان شناختی است که به درک یا استفاده از زبان گفتاری یا نوشتاری مربوط است.
   این اختلال به صورت های زیر تظاهر پیدا می کند:
•    اختلال خواندن Dyslexia
•    اختلال نوشتن Dysgraphia
•    اختلال ریاضیات Dyscalculia
   اختلال خواندن:
   ناتوانی در شناخت کلمات ، روخوانی متن با سرعت متناسب (روان و سلیس) و یا فهمیدن مطلبی که خودش رو خوانی کرده است. توجه داشته باشید که این در حالی است که کودک هوش بهر عادی داشته و مشکلات حسی از جمله مشکلات بینایی ندارد.
ویژگی های این کودکان:
•    این کودکان حروف را به تنهایی می شناسند اما آن ها را در کلمات شناسایی نمی کنند.
•    نمی توانند لغاتی که قبلا تمرین نشده را با وجود آشنایی با همه ی حروف تشکیل دهنده ی آن بخوانند.
•    خواندن یک کلمه را به صورت یک کل فرا می گیرند و اگر جزء آن حذف یا یک جزء به آن اضافه شود دیگر توانایی خواندن آن را ندارند.
•    گاهی توانایی خواندن جملات و متن ها را دارند اما آنها را با سرعت خیلی آهسته و بدون سلیس و روان بودن می خوانند.
•    گاهی متن را به صورت سلیس و روان می خوانند اما آنچه را خوانده اند درک نمی کنند و نمی توانند به سوالاتی که درباره ی محتوای متن پاسخ دهند.
•    این کودکان گاهی مشکلات بزرگی در زمینه ی نوشتن نیز دارند.

راهکار ها
   این کودکان باید توسط کارشناس مربوطه به دقت ارزیابی شوند تا مشخص شود که در کدام یک از مهارت های لازم برای خواندن اختلال یا ضعف دارند. این مهارت ها شامل:
•    آگاهی واج شناختی
•    رمزگشایی کلمات
•    حافظه ی شنوایی کوتاه مدت
•    نامگذاری سریع
تمرینات مرتبط با آگاهی واج شناختی:
•    تعیین هم قافیه بودن یا نبودن کلمات ارائه شده
اگر دو کلمه ای که گفتم مثل هم تمام می شدند بگو بله:
گوش-موش : بله
انار-بهار : بله
بام-نان : خیر
•    پیدا کردن کلمه ی هم قافیه با کلمه ی ارائه شده
کدوم کلمه مثل "دانه" تمام می شود؟
خانه-لیوان: خانه
خالی-شانه: شانه
ترانه-کتاب: ترانه
•    پیدا کردن کلمات متجانس با کلمه ی ارائه شده
هروقت کلمه ای گفتم که اولش مثل "پروانه" بود دست بزن:
برنده-خانه-پرواز-بیگانه-دروازه-پرده-گل-پرگار
کودک باید با شنیدن پرواز-پرده-پرگار دست بزند.
•    تقطیع کلمات ارئه شده
کلمه ی "نانوا" چند بخشه؟
نان-وا  دو بخش
•    ترکیب هجا ها
حروفی که می گویم را به انتهای کلمه ی "با" اضافه کن:
ج : باج     ر : بار     ل : بال      ف : باف
به آخر کلمه هایی که می گویم حرف "ر" اضافه کن و بگو:
بها : بهار   دیوا : دیوار    سوا : سوار     نا : نار     سا : سار     پا : پار
•    پیدا کردن کلمات دارای واج خواسته شده
هر وقت صدای "س" شنیدی دست بزن:
دارو-کتاب-سیب-ایران-ساده-انار
دیوار-میز-داس-شهر-نامه-خرس-مداد
باران-نسیم-ابر-آسمان-خورشید-بسته
ادامه دارد...
"راضیه مهرابی کارشناس کاردرمانی فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی"