کاردرمانی در اختلالات یادگیری 2

به نام خالق یکتا
اختلال یادگیری-مطلب شماره ی 2
    همانطور که در مطلب قبل بیان شد اختلال خواندن-Dyslexia یکی از تظاهرات اختلالات یادگیری می باشد که در آن کودک در شناخت کلمات ، روان و سلیس خواندن متن و یا فهم مطلبی که رو خوانی کرده است ، دچار مشکل می شود. و این که مهارت های آگاهی واج شناسی ، رمز گشایی کلمات ، حافظه ی شنوایی کوتاه مدت و نامگذاری سریع در این کودکان باید ارزیابی و تقویت شوند و تمرینات مرتبط با آگاهی واج شناسی نیز بیان شد. در اینجا روش تقویت سایر مهارت های نام برده را بیان خواهیم کرد:

تمرینات مرتبط با رمز گشایی کلمات:
    ایجاد تجربه های چند حسی با حروف در کودک:
حروف الفبا یا اعداد به صورت سه بعدی یا برجسته تهیه کرده و از کودک می خواهیم حرف یا عددی را که از او خواسته می شود را بدون نگاه کردن و فقط از طریق لمس آنها پیدا کند.
    استفاده از مفاصل و حرکات بزرگ برای درک بهتر از شکل حروف یا اعداد:
کودک یک حرف را با نوک انگشت در هوا رسم می کند و والدین یا مراقب آن را حدس می زند.
حروف را با انگشت روی شیشه ای که با خمیر ریش پوشیده شده است رسم کند.
روی مسیری به شکل یکی از حروف یا اعداد راه برود.
و...
    آموزش خواندن کلمات سخت:
کلمه ی مورد نظر را در جمله ای که به مفهوم آن اشاره دارد به کار می بریم و جمله را با پوشاندن آّن کلمه روی تابلو می نویسیم. سپس با کمک کودک تمام کلماتی که می توانند آن جمله را کامل کنند پیدا می کنیم. حالا حرف اول کلمه ی پوشانده شده را نمایان می کنیم و ازکودک می خواهیم از بین کلمات حدس زده کلمه ی اصلی را پیدا کند.
    ترکیب حروف مختلف:
ساختن کلمات مختلف با استفاده از تعدادی حروف ثابت
م ا ر د: مار-دار-ارد-رام-دام-مادر-ادم

تمرینات مرتبط با حافظه ی شنیداری کوتاه مدت:
    صدای تلویزیون را همیشه پایین نگه دارید و درباره ی مکالمات شخصیت ها با کودکان صحبت کنید و سوالاتی بپرسید و مطمئن شوید که فقط با توجه کردن به تصاویر داستان را پی گیری نمی کند.
    بطری هایی حاوی سکه ، لوبیا ، آب ، پونز و... تهیه کنید و با کودکان صدای ناشی از تکان دادن آن ها را گوش کنید سپس چشمان کودک را بسته و از او بخواهید که با گوش به صدای تکان دادن بطری محتوی اَن را حدس بزند.
    با کودک به صدای زدن قاشق به لبه ی لیوان هایی که خالی ، نیمه پر و پر از آب گوش کنید و سپس چشمان کودک را بسته و از او بخواهید میزان آب داخل لیوان را با گوش دادن به صدای ضربه ی قاشق به آن حدس بزند.
    از کودک کارهای دو مرحله ای بخواهید مثلا کنترل تلویزیون را روی میز بگذار و لیوان را از آن جا برایم بیاور. توجه داشته باشید که بدون اشارات بینایی و فقط با بیان کلمات با کودک صحبت کنید.
    با توجه به سطح توانایی کودکتان از او بخواهید 3 تا 5 شی را از داخل سبدی که در سمت دیگر اتاق قرار دارد برایتان بیاورد.

تمرینات مرتبط با  نام گذاری سریع:
    تصویر حیواناتی که برای کودک قابل شناسایی است ردیف کنید و از کودک بخواهید درمدت مشخصی آنها را نام ببرد.
    اشکال هندسی را در رنگهای مختلف ردیف کنید و از کودک بخواهید شکل و رنگ هر تصویر را بیان کند و مدت زمانی که آن را اندازه گیری و ثبت کنید (کودک اسم اشکال و رنگ های استفاده شده را بداند).
    برای کودکان بزرگ تر می توانید از حروف و اعداد و حتی کلمات ساده استفاده کنید.
    توجه داشته باشید هدف تمرینات فوق آموزش اسم تصاویر ، اعداد و حروف نیست و باید از مواردی که کودک آنها را کاملا میشناسد استفاده کرد.
"راضیه مهرابی  کارشناس کاردرمانی"
*کاردرمانی ذهنی کارا*