بیماران ام اس

قدم زدن در هوای گرم، کارکردن در آفتاب و فعالیت های ورزشی در محیط گرم خستگی بیماران ام اس را افزایش می دهد .
پوشیدن لباسهای نخی و خنک و نوشیدن آب و استراحت در حین فعالیت و توقف فعالیت در هوای گرم می تواند از بروز خستگی جلوگیری کند.